Gå videre til hovedindhold.

Ved at deltage i denne kampagne med påske-ægstraordinære tilbud (denne "kampagne") accepterer du (“du” eller “deltageren”) at være bundet af disse vilkår og betingelser (disse " vilkår og betingelser"). Salgsfremmende materialer i forbindelse med kampagnen, herunder alle oplysninger om, hvordan du deltager i kampagnen, er også en del af disse vilkår og betingelser. Hvis der er modstrid mellem nogen vilkår, der henvises til i kampagnematerialet, og disse vilkår og betingelser, har disse Vilkår og Betingelser forrang.
1. Udbyderen af denne kampagne er Hotels.com L.P. ("Hotels.com").
2. Deltagere skal være fyldt 18 år og være lovligt bosiddende i Danmark. Medarbejdere hos og repræsentanter for Hotels.coms eller dets datterselskaber eller partnerselskaber og deres nærmeste familier og husstandsmedlemmer samt alle, der på anden måde har tilknytning til håndteringen eller gennemførelsen af kampagnen, er ikke berettiget til at deltage. Hotels.com forbeholder sig ret til at kræve, at deltagerne dokumenterer, at de er berettiget til at deltage.
3. Denne kampagne er kun til rådighed på Hotels.coms danske hjemmeside.
4. For at tilmelde sig kampagnen kan deltagerne virtuelt skrabe et skrabekort (“skrabekort”) på https://da.hotels.com/promos-hotels/ss001-easter2019/ ("webside"). Yderligere oplysninger om, hvordan man deltager i kampagnen, er anført på websiden.
5. Deltagerne skal anvende deres mus eller finger til at skrabe grafikken væk for at afsløre en rabatkode ("rabatkode"), der dog højst kan give en rabat på 10%. For at være berettiget til en rabatkode skal deltageren skrabe grafikken væk for at afsløre rabatten.
• Alle kvalificerede deltagere modtager en rabatkode.
• Rabatniveauet på rabatkoden værdisættes til en af følgende: 5%, 9% ELLER 10%.
• Deltagere kan kun modtage én rabatkode om dagen. Deltagerne får mulighed for at prøve at få en ny rabatkode igen en anden dag. Den kan have en anderledes værdi.
6. Detaljerne om den tilbudte rabat hver dag vises sammen med rabatkoden og er endelig og ikke til forhandling.
7. Kampagnen er kun tilgængelig fra kl. 00.00 CET den 18. marts 2019 til kl. 23.59 CET den 31. marts 2019 ("kampagneperiode"). Deltagelse i denne kampagne efter kampagneperioden accepteres ikke, og en rabatkode leveret under disse omstændigheder er ugyldig og uden retskraft.
8. Hver rabatkode kan kun indløses på Hotels.coms danske hjemmeside fra kl. 00.00 CET den 18. marts 2019 til kl. 23.59 CET den 31. marts 2019 og anvendes til reservation af ferieboliger mellem den 18. marts 2019 og den 31. maj 2019 ("kvalificerede reservation(er)"). Rabatkoden gælder ikke for all ferieboliger. Du kan se en liste over ferieboliger, der ikke deltager, ved at gå til https://da.hotels.com/page/da-hotel-exclusions/.
9. Kampagnen og skrabekortet kører på websiden. Anvendelse af et script, en makro eller et automatiseret system til at manipulere timeren i kampagnen eller skrabekortet er forbudt, og rabatkoder opnået (eller som ser ud til at være blevet opnået) ved hjælp af et sådant system kan blive behandlet som ugyldige.
10. Rabatkoderne kan ikke bruges sammen med andre kuponer eller tilbud, og kun én rabatkode kan benyttes til en enkelt kvalificeret reservation.
11. Rabatkoden kan kun anvendes til nye kvalificerede reservationer. Rabatten i henhold til rabatkoden gælder ikke for skatter og afgifter og kan ikke anvendes til at dække omkostningerne for tidligere købte reservationer eller andre forskellige gebyrer hos Hotels.com. Deltagerne er ansvarlige for at betale alle omkostninger, der er forbundet med reservationer på https://da.hotels.com/promos-hotels/ss001-easter2019/ med benyttelse af rabatkoden, og som ikke udtrykkeligt fremgår af disse vilkår og betingelser. Deltagerne er ansvarlige for at have gyldige pas og visa og for at få de eventuelt nødvendige rejsevaccinationer. Deltagerne er også personligt ansvarlige for alle personlige eller relaterede udgifter, eventuel moms/GST og national og/eller lokal skattepligt opstået ved at fordre eller bruge rabatkoderne. De nærmere oplysninger om tilbuddet i henhold til rabatkoden er som angivet og kan ikke ombyttes eller overdrages. Rabatkoden kan ikke udbetales kontant eller på anden vis, hverken helt eller delvist. Ved at deltage i Kampagnen accepterer deltagerne, at rabatkoden gives "som den er og forefindes", og at hverken Hotels.com eller dennes datterselskaber eller partnerselskaber giver nogen form for erklæringer eller garantier vedrørende de nærmere oplysninger i tilbuddet, i det af loven videst muligt tilladte omfang.
12. Hotels.com forbeholder sig til enhver tid ret til at verificere gyldigheden af tilmeldinger og deltagere (herunder en deltagers identitet, alder og bopæl) og forbeholder sig ret til, efter eget skøn alene, at diskvalificere enhver deltager, som Hotels.com har grund til at antage, har brudt nogen af disse Vilkår og Betingelser, pillet ved tilmeldingsprocessen eller indladt sig på ulovlig eller anden upassende uregelmæssighed, som er beregnet på at bringe kampagnens rimelige og ordentlige gennemførelse i fare. Fejl og udeladelser kan accepteres efter Hotels.coms skøn. Hotels.coms manglende håndhævelse af nogen af selskabets rettigheder på noget niveau udgør ikke et afkald på disse rettigheder. Hotels.com forbeholder sig sine juridiske rettigheder til at få tilkendt skadeserstatning eller anden kompensation fra en sådan lovovertræder.
13. I tilfælde af at Hotels.com af årsager, der ikke med rimelighed kan siges at være inden for Hotels.coms kontrol, og som ikke er relateret til håndteringen af kampagnen, ikke kan tilbyde rabatten i henhold til rabatkoden som beskrevet i disse vilkår og betingelser, forbeholder Hotels.com sig ret til at tildele en kampagnegave af lignende art og tilsvarende værdi.
14. Hvis en deltager ikke indløser rabatkoden senest på den af Hotels.com anførte dato, fortaber vedkommende sin ret til rabatten i henhold til rabatkoden.
15. Selvom kampagnen muligvis annonceres på Facebook, er den på ingen måde sponsoreret, støttet af, administreret af eller tilknyttet Facebook, og du accepterer, at Facebook på ingen måde kan holdes ansvarlig. Du leverer dine oplysninger til Hotels.com og ikke til Facebook.
16. Hotels.com indsamler og behandler deltagernes personoplysninger og deler dem med Hotels.coms repræsentanter og partnerselskaber, tjenesteleverandører og gevinstleverandører for at kunne gennemføre kampagnen. Hvis deltagerne ikke angiver de obligatoriske oplysninger, der anmodes om ved tilmeldingen eller deltagelsen i kampagnen, er de ikke berettigede til at indløse rabatkoden. Deltagernes personoplysninger, som er indsamlet i relation til kampagnen, indsamles og opbevares af Hotels.com og dennes partnerselskaber og opbevares i overensstemmelse med Hotels.coms fortrolighedspolitik, der kan ses på https://da.hotels.com/customer_care/privacy.html ("fortrolighedspolitikken"). Ud over brug, som kan være anført i fortrolighedspolitikken, kan Hotels.com i en tidsubegrænset periode, medmindre andet meddeles, anvende personoplysningerne til formålene reklamer, markedsføring, offentlig omtale, forskning og profilering, herunder afsendelse af elektroniske meddelelser eller telefonopkald til deltageren. Fortrolighedspolitikken indeholder også oplysninger om, hvordan deltagere kan fravælge, få indsigt i, opdatere eller berigtige deres personoplysninger, hvordan deltagere kan klage over et brud på lokale databeskyttelseslove eller anden gældende lovgivning, og hvordan disse klager håndteres. Alle tilmeldinger bliver Hotels.coms ejendom. Hotels.com videregiver ikke deltagernes personoplysninger til nogen enhed uden for Danmark.
17. Hotels.com forbeholder sig ret til at ændre, annullere, afbryde eller suspendere kampagnen helt eller delvist efter eget skøn alene, hvis virksomheden mener, at kampagnen ikke kan gennemføres som angivet i disse vilkår og betingelser, eller i tilfælde af virus, computerfejl eller uautoriseret menneskelig indgriben eller anden årsag, der ikke med rimelighed kan siges at være inden for Hotels.coms kontrol, og som kunne forstyrre eller påvirke kampagnens administration, sikkerhed, uvildighed eller normale forløb. I det af loven videst muligt tilladte omfang er hverken Hotels.com eller virksomhedens datterselskaber eller partnerselskaber ansvarlige for forhold, omstændigheder, tab, fejl eller forsinkelser, der skyldes hændelser uden for deres kontrol, som kan resultere i, at kampagnen afbrydes eller forstyrres.
18. Undtagen hvor Hotels.com har handlet forsømmeligt, vil Hotels.com ikke være ansvarlig for skade, tab eller personskade, der skyldes deltagernes tilmelding til kampagnen eller deres accept og/eller brug af en rabatkode, eller for tekniske fejl, hardware- eller softwarefejl, mistede, fejlbehæftede eller utilgængelige netværksforbindelser eller problemer af nogen art, der kan begrænse eller forhindre deres mulighed for at deltage i kampagnen. Ingen bestemmelser i disse Vilkår og Betingelser kan på nogen måde begrænse Hotels.coms erstatningsansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af forsømmelighed eller for andre forhold, hvor loven ikke tillader begrænsning af erstatningsansvar.
19. Enhver deltager, der tilmelder sig eller forsøger at tilmelde sig kampagnen på en måde, som efter Hotels.coms rimelige vurdering strider mod disse vilkår og betingelser, eller som i sagens natur er uretfærdig over for øvrige deltagere (herunder, men ikke begrænset til, pillen ved gennemførelsen af kampagnen, snyderi, hacking, svindel eller andre unfair fremgangsmåder, for eksempel forsøg på at genere, fornærme, true eller chikanere andre deltagere eller Hotels.com og/eller dets repræsentanter), kan efter Hotels.com skøn alene afvises fra kampagnen. Hvis sådanne handlinger i væsentlig grad har generet kampagnen, kan Hotels.com ydermere efter eget skøn alene ændre kampagnen, som selskabet med rimelighed finder det nødvendigt for at løse problemer, der opstår som følge af sådanne handlinger.
20. Alle Hotels.coms beslutninger i forbindelse med kampagnen er endegyldige, og Hotels.com vil ikke indgå i korrespondance med deltagerne.
21. Alle fortolkninger af disse vilkår og betingelser skal foretages efter Hotels.coms eget og ubetingede skøn, og i tilfælde af en tvist er Hotels.coms beslutning endelig.
22. De generelle vilkår og betingelser for Hotels.com gælder – se https://da.hotels.com/customer_care/terms_conditions.html, og alle reservationer afhænger af tilgængelighed.
23. Underlagt vilkår og betingelser anført af de kreditkort, der anvendes til betaling af kvalificerede reservationer.
24. Disse vilkår og betingelser reguleres af dansk lov. De danske domstole fungerer som eneste værneting i forbindelse med behandling af tvister eller krav, der opstår i forbindelse med kampagnen eller disse vilkår og betingelser.
25. Disse vilkår og betingelser kan blive oversat til forskellige versioner. I tilfælde af konflikter elle tvister har den engelske version forrang.